Nhà máy

Phong Nam hiện nay có 3 Phân xưởng với tổng quy mô diện tích lên đến 16.300m2.

Phân xưởng Quang Minh 1: chuyên ép nhựa công nghiệp


Phân xưởng Quang Minh 2: Nhà máy khuôn mẫu


Phân xưởng Quang Minh 3: chuyên sx sản phẩm OEM và khay đĩa nhựa