Để đặt hàng sản phẩm quy khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau :

1 Phụ trách sản phẩm khuôn mẫu, sản phẩm nhưa OEM

Kiều Văn Cường

Phụ trách sản phẩm khay thùng đựng công nghiệp

Lê Xuân Hân

Phụ trách sản phẩm vỏ thùng sơn

Nguyễn Thanh Huyền

Trần Trọng Hiệp

Lê Thanh Hà