Để đặt hàng sản phẩm quy khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau :

1 Phụ trách sản phẩm khuôn mẫu, sản phẩm nhưa OEM

Mr Phú

Phụ trách sản phẩm khay thùng đựng công nghiệp

Mr Linh

Phụ trách sản phẩm vỏ thùng sơn

Mr Thạo

Mr Nhân